ทำไมการซ่อมบำรุงที่ใช้สารเคมี จึงแพง

เขียนโดย: aircheck24 | Feb 2, 2017

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมค่าซ่อมบำรุงแอร์บ้านที่ต้องใช้สารเคมีถึงได้แพงกว่าค่าล้างหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศธรรมดา  ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากหลายเหตุผล  อย่างแรกเป็นเพราะการเติทมสารเข้าสู่ระบบต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน  ทำให้มีราคาแพงเพราะพวกเขาต้องใช้หลายขึ้นตอนมากกว่าการซอ่มบำรุงทั่วๆไปที่สามารถทำไดโดยช่างที่มีประสบการณ์ไม่มากหรือแม้แต่ทำโดยเจ้าของบ้าน  คุณภาพของการบริการเป็นหลักของสาเหตุนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเพราะขึั้นตอนด้านเคมีของเครื่องปรับอากาศนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะจบงานจนไม่สามารถรับงานอื่นได้ ไม่เหมือนงานล้างแอร์ทั่วไปที่สามารถจบงานได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน  นอกจากนี้เหตุผลของค่าซ่อมบำรุงที่แพงยังเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ค่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานล้างที่ต้องใช้สารเคมีเพราะอุปกรณ์เคมีที่เกียวข้องกับการล้างเครื่องปรับอากาศมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ขั้นตอนที่ต้องใช้สารเคมีมีต้นที่ค่อนข้างสูง  แต่มันก็ทำให้การซ่อมบำรุงมีคุณภาพมากกว่าการซ่อมบำรุงที่ไม่ใช้สารเคมีเช่นทำให้แอร์สะอาดได้มากขึ้น และนานกว่าแบบธรรมดา เป็นต้น
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในกาีรล้างโดยใช้สารเคมีเพราะเมื่อมีสารเคมีเข้ามาประกอบ  แน่นอนว่าเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องทันสมัยกว่าแบบธรรมดาทั้งยังต้องเป็นแบบพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ปฏบัติงานล้างแอร์บ้าน
  • ระยะเวลาอย่างที่กล่าวในข้างต้น ว่าเมื่อมีสารเคมีมาเี่กี่ยวข้องจึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ่อมบำรุงนานกว่าการซ่อมบำรุงแบบธรรมดา  ทำให้บริมาณของช่างลดลง  จึงทำเป็นที่จะต้องคิดราคาสำหรับค่าเสียโอกาศสำหรับงานถัดไป

นอกจากนี้ความจำเป็นที่ต้องใช้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเองก็เป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งคุณสามารถพิจารณาบริการที่ดีสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอร์บ้านของคุณ  อาจจะสลับระหว่างบริการแบบธรรมดา  และบริการแบพิเศษ  เพื่อคุณภาพแอร์บ้านและความคุ้มค่าของคุณ